PROTECCIÓ DE DADES I POLÍTICA DE PRIVADESA.
ILERFONCAL, S.L li informa que per mitjà d’aquest lloc web es recullen dades de caràcter personal necessaris per a la gestió i manteniment dels nostres serveis. Aquestes dades són inclosos en els nostres fitxers, que es troben devidamenteinscrits en el Registre de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Sense perjudici de les finalitats que en cada cas s’indiquin, aquesta informació serà guardada i gestionada amb la seva deguda confidencialitat, aplicant les mesures de seguretat del Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre.

ILERFONCAL, S.L respecta la privadesa dels seus usuaris en internet i considera primordial la protecció de totes les activitats que es realitzin en Internet. L’entitat es compromet a manipular tota la informació proporcionada per l’usuari amb la major guareix i de forma responsable especialment a col·laboradors i tercers.

ILERFONCAL, S.L no assumeix responsabilitat de tercers sempre que no s’indiqui expressament.

Recopilació, tractament i utilització de dades personals.

ILERFONCAL, S.L recopila, emmagatzema i processa dades personals d’acord amb les disposicions legals vigents. La finalitat de la recollida de dades sera la sol·licitada en cada cas per a l’activitat de instal.lacions fontaneria, calefació i gas.

L’usuari autoritza de forma expressa el va enviar d’informació dels nostres productes i serveis.

L’usuari podra exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició enviant un correu electrònic a info@ilerfoncal.com indicant el dret que desitja exercitar.

Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.
En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE) s’exposen a continuació les dades identificatives de l’empresa.

Denominació social: ILERFONCAL, S.L.
Domicili social: C/Dels Erals nº 2
25005 – LLEIDA

CIF: B25436403
Registre Mercantil de Lleida: Tom 595, Foli 170, Sección 8, Fulla 11213, Inscripción 5
Correu electrònic: info@ilerfoncal.com
Teléfono: 973240913